Privacy, Veiligheid en Gedragscode

Privacy

Hoe gaat de balletschool met gegevens van leerlingen om?

Voor de school is een Vrijstelling van toepassing (Artikel 3 Vrijstellingsbesluit):

 

De verwerking van gegevens mag alleen gebeuren voor:

 • activiteiten die, gelet op de doelstelling van de balletschool gebruikelijk zijn;
 • het verzenden van informatie aan de leden;
 • het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en activiteiten van de balletschool na instemming van de ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen, op de eigen website;
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de balletschool;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • andere activiteiten van intern beheer;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 

Wat betekent dit concreet:

 • Dat uw gegevens alleen intern gebruikt worden. Uitzonderingen zijn:
  • Van leerlingen van Grade 1 tot en met Grade 8 en Repertoire worden naam en geboortedatum gedeeld met de Royal Academy of Dance ten behoeve van de RAD-examens.
  • Van leerlingen Intermediate Foundation tot en met Advanced 2 worden naam, geboortedatum, lengte en adresgegevens gedeeld met de Royal Academy of Dance ten behoeve van het RAD Vocational exam.
 • De door de docenten van de balletschool, of door de balletschool aangestelde professionals gemaakte foto’s en filmmateriaal van lessen en voorstellingen mogen worden geplaatst op de website en Facebookpagina van de school.
 • Tijdens de openbare lessen mogen ouders/verzorgers niet meer filmen of fotograferen. Aan het eind van de openbare les wordt tijd gereserveerd zodat ouders/verzorgers hun eigen kind kunnen fotograferen.
 • Op het inschrijfformulier van de school wordt u gevraagd het vakje aan te vinken met betrekking tot deze Gedragscode. Wanneer u het vakje Gedragscode niet aanvinkt, betekent dit dat uw kind niet mee kan doen aan de voorstellingen van de balletschool. Het geven van voorstellingen en presentaties is onlosmakelijk verbonden met klassiek ballet (uitvoeringskunst). Ouders/verzorgers en leerlingen willen dit soort gelegenheden graag vastleggen als herinnering. Het is dus wenselijk en gebruikelijk om beeldmateriaal van de voorstellingen te maken.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens van de leerling verwijderd uit het bestand van de balletschool.

 

Veiligheid

Doel: Een veilige leeromgeving voor alle leerlingen, zodat ouders/verzorgers erop kunnen vertrouwen dat hun kind in een veilige omgeving les krijgt.

Dat betekent:

 • Elke drie jaar een nieuwe VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle docenten
 • Docenten zijn in bezit van een geldig certificaat EHBO bij kinderen
 • Docenten verdiepen zich in het herkennen van problemen waarbij het welzijn van kinderen in gevaar is (CPD (Continuing Professional Development) cursus RAD)
 • Docenten houden zich aan de door de school opgestelde gedragscode.

 

Gedragscode

Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en zullen dit niet tolereren. Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van onze gedragsregels (zie onder), de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.

 • Onze docenten en medewerkers gedragen zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd. Zij onthouden zich van pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
 • Van onze leerlingen en studenten en hun ouders of verzorgers verwachten wij dat zij elkaar, andere kinderen en de docenten en medewerkers respectvol, vriendelijk en beleefd bejegenen. Ook zij onthouden zich van pestgedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
 • Leerlingen kunnen de docenten als vertrouwenspersoon benaderen. Het welzijn van de leerling staat voorop en er wordt indien nodig doorverwezen naar een professionele instantie. Bij minderjarige leerlingen is de school bij wet verplicht melding te maken wanneer er een vermoeden is van fysieke of mentale mishandeling.

 

Problemen of klachten

Wanneer een ouder/verzorger of leerling of medewerker van de school een probleem of klacht heeft met betrekking tot het niet naleven van de gedragscode of anderszins, kan de directie of een van de docenten worden benaderd. Indien mogelijk en gewenst wordt een en ander in teamverband besproken. Er zal altijd naar een adequate oplossing gezocht worden. Indien nodig wordt een van toepassing zijnde professionele instantie ingeschakeld (een derde partij).