Schoolvoorwaarden

Schoolvoorwaarden Gelderse Balletscholen

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier accepteert de gemachtigde van de leerling deze voorwaarden.

Beëindiging van de inschrijving als leerling 

 • Uiterlijk voor 1 juli van het lopende cursusjaar moeten schriftelijke opzeggingen bij de balletschool binnen zijn.
 • Leerlingen die zich niet uitschrijven, blijven automatisch lid van de balletschool.

Inschrijving

 • Voor nieuwe leerlingen, dus voor diegenen die het afgelopen jaar niet waren ingeschreven, moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Dit formulier moet, wanneer het een minderjarige leerling betreft, worden ondertekend door een ouder of verzorger. Het formulier is verkrijgbaar bij de docenten. Zonder ondertekend inschrijfformulier kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Inschrijfgeld: Nieuwe leerlingen betalen bij inschrijving eenmalig € 15,00. Dit bedrag moet worden overgemaakt op het rekeningnummer van de balletschool (NL29 ASNB 0781 276 276). Pas na ontvangst van het inschrijfgeld en het inschrijfformulier is de inschrijving definitief. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.

Wachtlijst

 • De balletschool plaatst bij voorkeur maximaal 12 leerlingen in 1 groep. Wanneer een groep vol zit, en de leerling niet in een passende groep geplaatst kan worden, komt de nieuwe leerling op een wachtlijst.

Lesgeld

 • Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar. Alleen bij verhuizing of ziekte (op vertoon van doktersverklaring) vindt restitutie van het lesgeld van de niet afgenomen lessen plaats.
 • Voor leerlingen van Pre Ballet en Pre Primary hanteert de school een soepeler uitschrijvingsbeleid. Voor hen kunnen de ouders tussentijds de lessen stop laten zetten en restitutie van het lesgeld voor de niet genoten lessen vragen.
 • Te late betaling lesgeld: Bij meer dan een maand betalingsachterstand wordt 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij meer dan twee maanden betalingsachterstand wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.

Proefles

 • Een proefles is gratis en vrijblijvend. Leerlingen van Pre Ballet mogen 2 gratis proeflessen volgen. De maand september is een gratis proefmaand voor nieuwe leerlingen.

Aansprakelijkheid

 • De balletschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Aansprakelijkheid eigendommen: De balletschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van de leden.
 • Aansprakelijkheid letselschade: De balletschool heeft de veiligheid van de leden hoog in het vaandel en zal er te alle tijde alles aan doen om de leerlingen blessurevrij van de lessen te laten genieten.

Kledingvoorschriften

 • Uniform: Leerlingen dragen het voorgeschreven uniform dat bij hun niveau (Grade) past. De voorschriften staan op de website van de school.
 • Balletknot: Voor meisjes met lange haren is het dragen van een knot verplicht. Dit hoort bij ballet en is voor de veiligheid van uw kind en voor het aanleren van een betere techniek. Ook jongens met lang haar dragen hun haar vast.
 • Leerlingen die zich structureel niet aan deze afspraak houden kunnen de toegang tot de les worden ontzegd.

Afmelding

 • Wanneer een leerling ziek is of om een andere reden niet naar de balletles kan komen, wordt de docent daarvan op de hoogte gebracht.

Examens Royal Academy of Dance

 • Om het jaar vinden RAD examens plaats op de balletschool. Deze examens zijn niet verplicht. De docenten behouden het recht een leerling te weigeren voor dit examen. Dit met het belang van de leerling in het achterhoofd.

Uitval lessen

 • Wanneer een van de docenten niet kan lesgeven, wordt gezocht naar passende vervanging. Wanneer dit niet mogelijk is, komt de les te vervallen. Wanneer er meer dan 2 lessen per jaar als gevolg van afwezigheid van de docent vervallen, hebben de leerlingen recht op restitutie van het lesgeld van de gemiste les.
 • Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Gelderse Balletscholen, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de balletschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: Online, deels online/deels fysiek binnen en/of buiten (hybride), of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life). (Aanpassing juli 2020)

Privacy

 • Met persoonsgegevens van de leerlingen (het inschrijfformulier) wordt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgegaan. De balletschool heeft hiervoor een Gedragscode opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veiligheid

 • Een veilige dansomgeving voor alle leerlingen vinden wij erg belangrijk. Meer informatie vindt u onder 'Gedragscode en Safeguarding Policy'.